web analytics

Select Page

Advertisement on Budapest Reporter

Reach your relevant audience in the film industry – use our Press Release Service, traditional banner ads, Branded Content, Category Sponsorship or other solutions.

Press Release

Designed to assist those seeking breaking news and those who have breaking news to share. Content produced by you.

Price:

150 EUR – max 2000 chrs
also published on Facebook, Instagram, Twitter

Banner Ads

Advertise with traditional banner ads on the main page or in selected articles. Good visibility, high reach.

Price:

200 EUR / month / article
500 EUR / month / category
1000 EUR / month / main page

Branded Content

Build awareness for yor brand by associating it with content that shares its values. Content is produced by BpR.

Price:

200 EUR / article
also published on Facebook, Instagram, Twitter

Average monthly data

Readers

Page Views

  • USA 75% 75%
  • Hungary 15% 15%
  • Canada 3% 3%
  • United Kingdom 3% 3%
  • Sweden 2% 2%
  • Ireland 1% 1%
  • Australia 1% 1%
  • India 1% 1%

Distributed via:

Call Us!

+36 30 489 1212

Email us!

Ask for a callback!

HIRDETÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. A Marketainment bt. (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gy. u. 40., a továbbiakban „Kiadó”) gondozásában megjelenő nyomtatott és elektronikus kiadványokban bármilyen formában megjelenő reklám- és egyéb hirdetési tevékenységi támogatás megszervezésében és lebonyolításában a Kiadó (Reklám közzétevője) önállóan jogosult eljárni. A Megrendelő (Reklámozó) a Kiadóval kerül jogviszonyba.
2. Közvetítők által történő megrendelés esetén a közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételeket az általa képviselt személyekkel megismertesse. Ennek megszegéséből eredő valamennyi kötelezettség a közvetítőt terheli.
II. MEGRENDELÉS
1. A Kiadó a megrendeléseket írásban (igazolt és azonosítható módon levélben, e-mailben, telefaxon, megrendelőlapon vagy személyesen) fogadja el, és azokat írásban visszaigazolja. Hirdetési szerződés a Kiadó és a Megrendelő (továbbiakban a „Felek”) között kizárólag akkor jön létre, ha azt a Kiadó írásban visszaigazolt módon elfogadja. A hirdetések megrendelésekor a Megrendelőnek meg kell neveznie vállalkozását (pontos cégszerű elnevezését), annak székhelyét vagy állandó telephelyét, bankszámlaszámát, valamint adószámát; természetes személy Megrendelő esetén lakcímét és anyja nevét (illetve más, azonosításra alkalmas két adatát).
2. A Megrendelőnek a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben csak előrefizetés mellett fogadja el a megrendelést.
III. MEGRENDELÉSSEL ÉS ANYAGLEADÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
1. Megrendelési és anyagleadási határidők
1.1. Nyomtatott lapok esetén:
Megrendelési határidő: 12 munkanappal a megjelenés előtt.
Anyagleadási határidő: Nem nyomdakész anyag esetén 12 munkanappal a megjelenés előtt; nyomdakész anyag esetén 10 munkanappal a megjelenés előtt.
A különleges technikai megoldásokat igénylő, valamint kreatív megjelenések esetében a megrendelési és anyagleadási határidő a fentiektől eltérően egyedi megállapodás tárgyát képezi.
1.2. Online felületek esetén:
Megrendelési határidő: 4 munkanappal a megjelenés előtt. (A rendelkezésre álló szabad felületek folyamatosan változnak.)
Anyagleadási határidő: 2 munkanappal a megjelenés előtt. (A Kiadó csak kész anyagokat fogad el.)
2. Az anyagleadás technikai feltételei: a hivatalos médiaajánlat szerint kell eljárni.
3. Folyamatos megjelenés esetén – ha a Megrendelő a leadási határidőig írásban nem jelzi, hogy változtatni kíván hirdetésén – a Kiadó automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést jelenteti meg.
4. A megrendelt hirdetések anyagainak határidőn túli leadása esetén a Kiadó a megjelenést nem garantálja. Ha a hirdetést a Kiadó a leadási késedelem miatt nem tudja megjelentetni, a Kiadót a hirdetési díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg.
5. Amennyiben a megrendelés választási lehetőséget biztosít Megrendelő részére arra vonatkozóan, hogy a megrendelés tárgyát képező hirdetések a kiadvány mely lapszámában jelenjenek meg, de Megrendelő a választási lehetőségek között szereplő vagy a szerződés lejáratát megelőző utolsó kiadványra vonatkozó anyagleadási határidőig sem adja le a megrendelt hirdetések anyagát, Kiadó jogosulttá válik a teljes hirdetési díjnak megfelelő összegű kötbér érvényesítésére.
6. A Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért kizárólag abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltséget minden esetben a Megrendelő viseli. Ez a szerződés ráutaló magatartással történő módosítását jelenti.
7. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák, szövegek, stb.) rossz minőségéből vagy hiányából fakad. A nyomdai megjelenés során megfelelő eredeti példányok esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- és tónusbeli eltérések, melyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.
8. A közvetítőknek minden esetben, elektronikus formátumban (elektronikus adathordozón) küldött nyomdakész anyagot kell biztosítaniuk, továbbá változtatások esetén új, nyomdakész anyagról kell gondoskodniuk. Ellenkező esetben a Kiadó – változtatások esetén alkalmanként – technikai költség felszámítására jogosult, amely – ettől eltérő megállapodás hiányában – a tarifaár 5 százaléka.
9. Az elektronikus formában érkező színes hirdetésekhez minden esetben printet vagy más színmintát kell mellékelni. Ennek hiányában a színbeli eltérés miatt reklamációnak helye nincs.
10. A Kiadó a Megrendelő által leadott filmeket és nyomdakész anyagokat – ha más megállapodás nem történt – a megjelenés után megsemmisítheti.
IV. BEHÚZÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
1. Megrendelési határidő: 10 munkanappal a megjelenés előtt.
2. Behúzás csak előzetes mintaküldés után rendelhető. A mintát a megrendelési határidőt megelőzően kell elküldeni a kiadó székhelyére. A behúzott anyag kizárólag az adott ügyfél hirdetéseit tartalmazhatja.
3. A behúzást a Kiadó által megadott helyre és időben kell leszállítani.
V. HIRDETÉSEK MEGJELENTETÉSE
1. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseket sértő, illetve megkerülő aggályos hirdetéseket nem jelenteti meg. Ebben az esetben a Kiadó a már megrendelt és visszaigazolt hirdetés közlésétől kártérítési – kötbérfizetési kötelezettség és egyéb ellenszolgáltatás nélkül – elállhat. Az ilyen tartalmú hirdetéseket Kiadó akkor sem jelenteti meg, ha annak díját a Megrendelő már megfizette. Ez esetben a Kiadó a már megfizetett hirdetési díjat 8 napon belül visszafizeti a Megrendelőnek.
2. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi kérésre a hirdetések elhelyezésén változtasson.
3. A speciális elhelyezési, illetve egyéb igények kielégítését a Kiadó nem garantálja.
4. A Kiadó nem vállal felelősséget egy hirdetésnek a Kiadónak fel nem róható okból történő megjelenésének elmaradásából bekövetkező károkért.
5. A Kiadó fenntartja a jogot a kiadványok megjelenési időpontjának – akár többszöri alkalommal történő – módosítására, továbbá a kiadvány megjelenésének törlésére. A megjelenések időpontjának módosításáról vagy törléséről a Kiadó értesíti a Megrendelőt. A megjelenések időpontjának módosításából vagy a kiadvány megjelenésének törléséből eredő károkért a Kiadót felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli.
5. „Elmaradt haszon” címén a kiadó nem vonható felelősségre, kártérítési felelőssége kizárt.
6. A Kiadó az átvett kéziratokon jogosult a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat elvégezni, az esetleges értelmezési okokból eredő érdemi szövegváltoztatást csak a Megrendelővel egyeztetve végezheti el. A Kiadó a Megrendelő által leadott nyomdakész anyagot változtatás nélkül jelenteti meg.
7. Amennyiben a Kiadó a hirdetés szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben írásban közli a Megrendelővel, és azt csak közös írásos egyeztetés után korrigálhatja. Nyomdakész anyagok esetében a Kiadó a hibát kijavítja, vagy javításra visszaküldi. Amennyiben a kijavításra visszaküldött, vagy a Kiadó által kijavított anyagokkal szemben a Megrendelő észrevételt nem tesz, úgy „Nem észlelés” címén a Kiadóval szemben semmiféle igény nem támasztható.
8. A Kiadó csak a Megrendelő kifejezett kívánságára a technikai költségek felszámítása mellett küld imprimatúrát. A technikai költség – ettől eltérő megállapodás hiányában – a tarifaár 5 százaléka. Ha az imprimatúra a megadott határidőig nem érkezik vissza, a Kiadó változtatás nélkül elfogadottnak tekinti.
Amennyiben a Megrendelő a hirdetés előállításához a Kiadó segítségét kéri, azt a megrendeléssel együtt közölnie kell. A Kiadó a nem nyomdakész hirdetések elkészítését – más megállapodás hiányában – a tarifaár 5 százalékának megfelelő technikai költség ellenében vállalja.
9. Kiadó az online hirdetések kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége. A hirdetések tesztelése során az alábbi legfőbb kritériumok az irányadóak:
– jpg, gif, animált gif, flash vagy egyéb videó formátum minősége,
– a Kiadó által megadott (pixel) méret helyessége,
– hirdetési szervereken keresztül érkező vagy a Megrendelő számlálási igénye esetén a hirdetésekbe ágyazott mérőkódok helyessége,
– a hirdetésbe ágyazott érkeztető oldal (landing page) helyessége.
VI. LEMONDÁS
1. A hirdetési szerződést a Felek közös megegyezéssel megszüntethetik vagy felbonthatják.
2. Lemondást csak írásban tud a Kiadó elfogadni. A hirdetés Megrendelőt terhelő jogkövetkezmények alkalmazása nélküli lemondása az alábbi lemondási határidőkben lehetséges:
– Időszaki kiadványok esetén a megjelenés előtt 12 munkanappal.
– Egyéb nyomtatott kiadványok esetében a megjelenés előtt 15 munkanappal.
– Online megrendelés esetén a megjelenés vagy a kampány indulása előtt 4 munkanappal.
3. A lemondási határidőn túli lemondás esetén a Kiadó jogosult a hirdetés visszaigazolt árának kiszámlázására.
4. A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen a lemondásról szóló írásos értesítés a Kiadóhoz megérkezett. Munkaszüneti nap esetén ez a munkaszüneti napot követő első munkanap. A lemondás tudomásulvételét a Kiadó minden esetben írásban visszaigazolja.
VII. REKLAMÁCIÓ
1. Reklamációt az adott hirdetést tartalmazó kiadvány megjelenésétől számított 5 munkanapon belül lehet bejelenteni.
2. Behúzások esetén a reklamációt a megjelenés napjától számított 2 munkanapon belül fogadja el a Kiadó.
3. Online megrendelés esetén a reklamációt a megjelenést vagy a kampány indulását követő 2 munkanapon belül lehet bejelenteni.
4. A Kiadó reklamációt csak írásban fogad el.
5. Az esetleges hibás teljesítés esetére csak újabb megjelenés, vagy ha a hirdetés jellegéből adódóan, vagy más okból ez nem lehetséges, árleszállítás megengedett. Hibás teljesítésnek csak az a megjelenés tekinthető, amely formájában és / vagy tartalmában olyan mértékű, hogy a reklámüzenet alapvető célját sérti vagy veszélyezteti.
6. Amennyiben a hibás teljesítés, vagy egyéb szerződésszegés a Megrendelőnek kárt okoz, úgy a Kiadó kártérítési felelőssége kizárólag a szerződésszegéssel vagy hibás teljesítéssel érintett megrendelés ellenértékére korlátozódik.
VIII. SZÁMLÁZÁS
1. A Felek eltérő kikötése hiányában a számla kibocsátásától számított 15 naptári napon belül esedékes az ellenérték megfizetése. A Kiadó a Megrendelőnek a megállapodás szerinti engedménnyel csökkentett számlát küld, és ahhoz csatolja a számla alapját képező, a megjelentetett hirdetést tartalmazó újságot (támpéldányt).
2. Mennyiségi vagy gyakorisági kedvezmények igénybevétele esetén a Megrendelő vállalja, hogy a megrendelést egy későbbi időpontban nem mondja le, vagy lemondás esetén az adott kedvezménysávokra eső kedvezménykülönbséget számla ellenében megfizeti a Kiadónak.
3. Fizetési késedelem esetén a Kiadó a további hirdetések közlését, azok visszaigazolása ellenére is, minden külön jogkövetkezmény nélkül felfüggesztheti, illetve a megállapított kedvezményeket egyoldalúan a további hirdetések vonatkozásában visszavonhatja. Az így felfüggesztett közlésű hirdetések elmaradása miatt a Megrendelő nem jogosult kártérítésre.
4. Késedelmes fizetés esetén a Felek eltérő megállapodása hiányában a Kiadó a Polgári törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott mértékű kamatot jogosult felszámolni a késedelemmel érintett napokra.
5. A Kiadó fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a szerződéses Megrendelőt a tarifamódosítás érvénybe lépése előtt legalább 30 naptári nappal értesíti.
IX. FELELŐSSÉG
1. A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a Megrendelő teljes felelősséget vállal. A Megrendelő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól, a Kiadó alkalmazottaitól és megbízottaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, vagy egyéb jogszabály (Ptk., 2010. évi CIV. tv., 2010. évi CLXXXV. tv., 1996. évi LVII. tv., stb.) alapján fennálló, a Kiadóval, a Kiadó alkalmazottaival és megbízottaival szemben fennálló, a reklám tartalma miatt kiszabott mindazon bírságot, megállapított kártérítést, sérelemdíjat és költséget, amelyet a hivatkozott jogszabályok, a jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek és a Felek között létrejött szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Kiadóval, illetve annak alkalmazottaival és megbízottaival szemben érvényesítenek. A Megrendelő köteles az esedékességkor megfizetni a jogerősen kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget, vagy ha azt a Kiadó, illetve a Kiadó alkalmazottai és megbízottai már kiegyenlítették, a Kiadónak, illetőleg a Kiadó alkalmazottainak és megbízottainak teljes mértékben megtéríteni.
2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetéssel / reklámmal kapcsolatosan a Kiadó, illetőleg a Kiadó alkalmazottja, megbízottja helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben, azok mindennemű követeléséért közvetlenül köteles helytállni.
3. A Megrendelő szavatol azért, hogy a reklámanyag felhasználását harmadik személy joga nem korlátozza / zárja ki, illetve azért, hogy a hirdetésben szereplő, jogvédelem alá eső művek felhasználásáról megállapodott. A Kiadót ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli, az estleges igényekért kizárólag a Megrendelő köteles a Kiadó helyett helytállni.
4. Mind a Kiadó, mind a Megrendelő köteles az együttműködésük során tudomásukra jutott valamennyi olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely a másik fél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi üzleti kapcsolataira vagy szerződéseire vonatkozik üzleti titokként kezelni.
X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. Jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv., valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv. ide vonatkozó hatályos rendelkezései irányadóak.
2. Gyógyszer reklámozása esetén a jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek mellett a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.
3. Dohánytermék reklámozása esetén a jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek mellett a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.

TERMS AND CONDITIONS OF ADVERTISING
I. INTRODUCTORY PROVISIONS
1. A Marketainment bt. (registered office: 1136 Budapest, 40 Hegedűs Gy. u. The Customer (Advertiser) enters into a legal relationship with the Publisher.
2. In the case of orders placed by intermediaries, the intermediary undertakes to acquaint the persons represented by him with these General Terms and Conditions of Advertising. All obligations arising from a breach of this shall be borne by the intermediary.
II. ORDER
1. The Publisher accepts orders in writing (in a certified and identifiable manner by letter, e-mail, fax, order form or in person) and confirms them in writing. An advertising contract is concluded between the Publisher and the Customer (hereinafter referred to as the “Parties”) only if it is accepted by the Publisher in writing. When ordering advertisements, the Customer must state his business (exact company name), its registered office or permanent establishment, bank account number and tax number; in the case of a Customer, the address of the natural person and the name of the mother (or other two identifiable data).
2. The Customer must state in the order the method of payment. The Publisher reserves the right to accept the order in some cases only with advance payment.
III. ORDERING AND DELIVERY INFORMATION
1. Deadlines for ordering and delivery of materials
1.1. For printed pages:
Order deadline: 12 working days before publication.
Deadline for delivery: In the case of non-printed material, 12 working days before publication; in the case of printed material, 10 working days before publication.
In the case of special technical solutions and creative appearances, the ordering and delivery deadline is subject to an individual agreement, unlike above.
1.2. For online interfaces:
Order deadline: 4 working days before publication. (Available free surfaces are constantly changing.)
Submission deadline: 2 working days before publication. (Publisher only accepts finished materials.)
2. Technical conditions for the release of material: the official media offer must be followed.
3. In the case of continuous publication – if the Customer does not indicate in writing by the submission deadline that he wishes to change his advertisement – the Publisher will automatically publish the advertisement published at the last publication.
4. If the materials of the ordered advertisements are submitted after the deadline, the Publisher does not guarantee the appearance. If the Publisher is unable to publish the advertisement due to the delay in submission, the Publisher shall be liable to a penalty equal to the advertising fee.
5. If the order gives the Customer a choice as to which issue of the publication the advertisements are subject to the order, but the Customer does not deliver the material of the ordered advertisements until the deadline for submission of material for the last publication before the contract expires. , Publisher will be entitled to a penalty equal to the full advertising fee.
6. The Publisher shall only be liable for damages resulting from any changes made after the submission of the advertisements if it has undertaken the change and confirmed its enforceability in writing. The additional cost resulting from changes after delivery is always borne by the Customer. This means amending the contract by implied conduct.
7. The Customer shall be liable for any defects or quality problems resulting from the poor quality or lack of original materials (illustrations, graphics, emblems, texts, etc.) submitted by him. Slight variations in color and tone may also occur during the appearance of the original originals, which, however, do not constitute defective performance.
8. Intermediaries must in all cases provide printed material sent in electronic format (electronic data carrier) and, in the event of changes, provide new, ready-to-print material. Otherwise, in case of changes, the Publisher is entitled to charge a technical fee from time to time, which, unless otherwise agreed, is 5 percent of the tariff price.
9. Color advertisements in electronic form must always be accompanied by a print or other color swatch. In the absence of this, there is no place for a complaint due to the color difference.
10. The Publisher may destroy the films and ready-to-print materials submitted by the Customer after their publication, unless otherwise agreed.
ARC. INSERT INFORMATION
1. Order deadline: 10 working days before publication.
2. Indentation can only be ordered after pre-sample submission. The sample must be sent to the publisher’s registered office before the order deadline. Indented material may only contain ads for that customer.
3. The indentation must be delivered to the place and time specified by the Publisher.
V. PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS
1. The Publisher reserves the right not to publish worrying advertisements that violate or circumvent the legal provisions in force. In this case, the Publisher may refrain from publishing the already ordered and confirmed advertisement without compensation – without the obligation to pay penalties and other consideration. The Publisher will not publish such advertisements even if the fee has already been paid by the Customer. In this case, the Publisher will refund the already paid advertising fee to the Customer within 8 days.
2. The Publisher reserves the right to change the placement of advertisements upon editorial request.
3. The publisher does not guarantee the satisfaction of special placement or other needs.
4. The Publisher shall not be liable for damages resulting from the non-publication of an advertisement for reasons not attributable to the Publisher.
5. The Publisher reserves the right to change the publication date of the publications, even several times, and to cancel the publication. The Publisher shall notify the Customer of any change or cancellation of the dates of the appearances. The Publisher shall not be liable or liable for any damages resulting from the modification of the date of publication or the cancellation of the publication.
5. The publisher cannot be held liable under the heading “Loss of profit”, its liability for damages is excluded.
6. The Publisher is entitled to make corrections to the received manuscripts in accordance with the rules of Hungarian spelling; The Publisher publishes the ready-to-print material submitted by the Customer without any changes.
7. If the Publisher notices a content or form error in the text of the advertisement, it shall in all cases notify the Customer in writing and may correct it only after a joint written agreement. In the case of ready-to-print materials, the Publisher will correct the error or return it for repair. If the Customer does not comment on the materials returned for repair or repaired by the Publisher, no claim may be made against the Publisher under the heading “No detection”.
8. The Publisher will send an imprint only at the express request of the Customer, in addition to the technical costs. The technical cost is 5 percent of the tariff price, unless otherwise agreed. If the imprint is not returned by the specified deadline, the Publisher will consider it accepted without modification.
If the Customer requests the Publisher’s assistance in producing the advertisement, he must communicate it together with the order. Unless otherwise agreed, the Publisher undertakes to prepare non-print advertisements for a technical cost corresponding to 5% of the tariff price.
9. Publisher tests creatives for online ads before publishing. It is the Customer’s responsibility to correct any technological or content errors that may occur during testing. The following key criteria apply to ad testing:
– quality of jpg, gif, animated gif, flash or other video format,
– the correctness of the (pixel) size specified by the Publisher,
– the correctness of the metering codes received via advertising servers or, in the case of the Customer’s counting request, embedded in the advertisements,
– The correctness of the landing page embedded in the ad.
VI. RESIGNATION
1. The advertising contract may be terminated or terminated by mutual agreement of the Parties.
2. Cancellation can only be accepted by the Publisher in writing. The advertisement can be canceled without the application of legal consequences for the Customer within the following cancellation deadlines:
– For periodicals, 12 working days before publication.
– For other printed publications, 15 working days before publication.
– For online orders, 4 business days before publication or campaign start.
3. In case of cancellation beyond the cancellation deadline, the Publisher is entitled to invoice the confirmed price of the advertisement.
4. The date of cancellation is the working day on which the written notice of cancellation is received by the Publisher. In the case of a public holiday, this is the first working day following the public holiday. In all cases, the Publisher acknowledges the cancellation in writing.

VII. COMPLAINTS
1. Complaints may be submitted within 5 working days from the publication of the publication containing the given advertisement.
2. In case of withdrawals, the complaint will be accepted by the Publisher within 2 working days from the date of publication.
3. In case of online ordering, the complaint can be reported within 2 working days after the publication or the start of the campaign.
4. The Publisher accepts complaints only in writing.
5. In the event of a faulty performance, only a new appearance or, if this is not possible due to the nature of the advertisement or for any other reason, a price reduction is permitted. Only appearance which, in its form and / or content, is such as to infringe or jeopardize the essential purpose of the advertising message shall be considered a defective performance.
6. If the defective performance or other breach of contract causes damage to the Customer, the Publisher’s liability for damages shall be limited only to the consideration for the order affected by the breach of contract or defective performance.
VIII. INVOICING
1. Unless otherwise agreed by the Parties, the consideration shall be paid within 15 calendar days from the issuance of the invoice. The Publisher shall send the Customer an invoice reduced by the agreed discount and attach to it the newspaper (supporting copy) on which the published advertisement is based.
2. In case of using quantity or frequency discounts, the Customer undertakes not to cancel the order at a later date, or in case of cancellation, to pay the publisher the difference in discounts for the given discount bands against an invoice.
3. In the event of late payment, the Publisher may suspend the publication of additional advertisements, despite their confirmation, without any special legal consequences, or may unilaterally withdraw the established discounts in respect of additional advertisements. The Customer is not entitled to compensation for the failure to advertise in this way.
4. In case of late payment, unless otherwise agreed by the Parties, the Publisher is entitled to charge interest at the rate specified in the Civil Code Act for the days affected by the delay.
5. The Publisher reserves the right to change the price during the year, but notifies the contractual Customer at least 30 calendar days before the tariff change takes effect.
IX. RESPONSIBILITY
1. The Customer assumes full responsibility for the content of the advertisement and its legality. The Customer hereby irrevocably assumes from the Publisher, the Publisher’s employees and agents the publisher of the advertisement in accordance with the Act on Commercial Advertising or other legislation (Civil Code, Act CIV of 2010, Act CLXXXV of 2010, Act LVII of 1996). ., etc.), all fines, indemnities, damages and costs imposed on the Publisher, the Publisher’s employees and agents for the content of the advertisement, which may be imposed by the referenced legislation, these Advertising Terms and Conditions and the Parties. In the event of a breach of the contract concluded between the Customer and the Customer, the competent authorities or third parties shall enforce against the Publisher and its employees and agents. The Customer is obliged to pay the legally imposed fine, the indemnified damages and costs when due, or to reimburse the Publisher and the Publisher’s employees and agents in full if it has already been settled by the Publisher or the Publisher’s employees and agents.
2. The Customer acknowledges that in connection with the advertisement / advertisement, the Publisher or the Employee of the Publisher, instead of its employee, agent, is directly liable to the authority or the right holder for all claims thereof.
3. The Customer warrants that the use of the advertising material is not restricted / excluded by the right of a third party, or that he has agreed on the use of the protected works in the advertisement. The Publisher is not liable in this connection, the Customer is only obliged to act on behalf of the Publisher for any claims.
4. Both the Publisher and the Customer shall treat any facts, information, solutions or data which come to their knowledge in the course of their cooperation and which relate to the other party’s person, data, financial position, business, management, ownership business relations or contracts as business secrets.

X. FINAL PROVISIONS
1. In matters not regulated in these General Terms and Conditions of Advertising, Act XLVIII of 2008 on the Basic Conditions and Certain Restrictions of Economic Advertising Activity. Act LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair Market Conduct and Restriction of Competition. Act XLVII of 2008 on the Prohibition of Unfair Commercial Practices against Consumers. TV. the relevant provisions in force shall apply.
2. In the case of advertising of a medicinal product, in addition to these General Terms and Conditions of Advertising, Act XCVIII of 2006 on the General Rules for the Safe and Economical Supply of Medicinal Products and Medical Devices and the Distribution of Medicinal Products. The relevant provisions of this Act shall apply.
3. In the case of advertising of a tobacco product, in addition to these General Terms and Conditions of Advertising, Act XLVIII of 2008 on the Basic Conditions and Certain Restrictions of Economic Advertising Activities. The relevant provisions of this Act shall apply.

About the Author

SUBSCRIBE NOW


WATCH

Loading...